تعمیر یخچال فریزر های آزمایشگاهی و پزشگی در مشهد

تعمیر یخچال-فریزر بانک خون-آزمایشگاهی-دندانپزشگی-ضد انفجار-تست دما-بالای صفر و زیر صفر

تعمیرات تخصصی برد یخچال آزمایشگاهی و پزشگی

شارژ گاز و تعمیر موتور

شماره سرویسکار یخچال آزمایشگاهی در مشهد

05138849258

شماره تعمیر کار فریزر آزمایشگاهی در مشهد

05138849257

مشهد-هاشمیه